Cупутні заходи

SVET V UKRAJINSKO-SLOVENSKÝCH FARBÁCH

 

          28. marca 2017 o 18.00 hod. v Kulturparku Košice sa uskutoční vernisáž výstavy Svet v ukrajinsko-slovenských farbách, ktorú v rámci Dní Ukrajiny v Košiciach pripravilo Slovenské národné múzeum – Múzeum ukrajinskej kultúry vo Svidníku.

          Výstavu tvorí výber maliarskej tvorby predstaviteľov rusínsko-ukrajinského výtvarného umenia, pôsobiacich alebo pochádzajúcich z oblasti severovýchodného Slovenska (Dezider Milly, Eva Bissová a i.) a Zakarpatskej oblasti Ukrajiny (Jozef Bokšaj, Adalbert Erdelyi a i.), teda územia, ktoré po stáročia predstavovalo spoločnú kultúrnu oblasť a v priebehu 20. storočia prešlo zložitú cestu z hľadiska meniacich sa štátnych útvarov a politických zriadení.

          Všetky diela, zastúpené výlučne maľbou, pochádzajú zo zbierkového fondu SNM – MUK vo Svidníku a viaceré z nich môže verejnosť vidieť po prvýkrát.

          Súčasťou výstavy je aj súbor makiet drevených cerkví východného obradu, tvorcom ktorých je Ladislav Cidylo. Ide o cerkvi lemkovkého typu, charakteristické pre oblasti severovýchodného Slovenska a juhovýchodného Poľska, ktoré sú jedným z najvýraznejších  kultúrnych prvkov karpatského regiónu.

          Zbierkový fond úseku umeleckej histórie SNM – MUK sa začal budovať v 60. rokoch minulého storočia a v súčasnosti predstavuje 4 503 kusov artefaktov. Z hľadiska charakteru zbierkových predmetov ich môžeme rozdeliť do dvoch základných skupín – sakrálne a svetské.

          Zbierky svetského umenia sú tvorené predovšetkým dielami voľného, prípravného a v menšej miere dekoratívno-úžitkového umenia. Diela voľného umenia pochádzajú z oblasti maliarstva, grafiky, kresby a sochárstva a je možné ich rozdeliť do nasledujúcich súborov: diela zakladateľskej a povojnovej generácie výtvarného umenia Rusínov-Ukrajincov Slovenska, včítane insitných a neprofesionálnych výtvarníkov ukrajinskej národnosti, diela ukrajinských umelcov, ktorí sa ešte za čias Rakúsko-Uhorska, v dôsledku udalostí 1. svetovej vojny, udalostí po boľševickom prevrate v roku 1917 a okupácie ukrajinského územia Poľskom a Ruskom v rokoch 1919 – 1920 dostali do Československa, predovšetkým do Prahy a ostali tu kratšiu alebo dlhšiu dobu pôsobiť, diela predstaviteľov Zakarpatskoukrajinskej maliarskej školy, ktorá sa sformovala v 20. – 30. rokoch minulého storočia v Užhorode a diela predstaviteľov povojnovej generácie zakarpatskoukrajinského výtvarného umenia, včítane predstaviteľov výtvarného umenia Ukrajinskej sovietskej socialistickej republiky a súčasnej Ukrajinskej republiky, diela predstaviteľov slovenského výtvarného umenia a diela umelcov –občanov Česka, Poľska, Maďarska, Nemecka a Bulharska. Uvedené súbory výtvarných diel sú svedectvom toho, že múzeum sa sústreďuje na nadobúdanie a ochranu všetkých dostupných druhov výtvarného umenia a všetkých kvalitatívnych stupňov umeleckého stvárnenia s cieľom ich historickej dokumentácie.

 

Kurátor výstavy: PaedDr. Ladislav Puškár