Základné informácie - SUF2024

SLOVENSKO – UKRAJINSKÉ  FÓRUM 2024 / SUF2024

Cieľom podujatia SUF2024, ktoré je súčasťou jubilejného 10.ročníka „Dni UKRAJINY 2024 v Košiciach“ je "BEZPEČNOSŤ" a definovanie aktuálnych možností na rozvoj cezhraničnej spolupráce smerom k Ukrajine po ekonomických dopadoch spôsobených vojnovou agresiou RF, vrátane plánu obnovy Ukrajiny. Akú úlohu bude zohrávať teraz kooperácia a spolupráca samospráv v rámci partnerských miest a obcí zo Slovenska a z Ukrajiny, za možnej účasti vládnych predstaviteľov oboch krajín, primátorov miest, starostov pohraničných obcí a reprezentantov  vyšších územných celkov zo Slovenska a Ukrajiny.

Prezentácia cezhraničných projektov, ako výsledok úspešnej, Slovensko - Ukrajinskej spolupráce.....

Európske zoskupenie územnej spolupráce (EZÚS) medzi Slovenskom a Ukrajinou /finančný nástroj pomoci rozvoja cezhraničnej spolupráce....

Európske zoskupenie územnej spolupráce je právnická osoba založená na báze dobrovoľnosti za účelom zlepšenia podmienok vykonávania akcií územnej spolupráce. Cieľom zoskupenia je uľahčovať a podporovať medzi svojimi členmi cezhraničnú, nadnárodnú a/alebo medziregionálnu spoluprácu za účelom posilnenia hospodárskej, sociálnej a územnej súdržnosti. Členmi zoskupenia môžu byť členské štáty, regionálne orgány, miestne orgány, subjekty, ktoré sa riadia verejným právom, alebo združenia pozostávajúce zo subjektov patriacich do jednej alebo viacerých týchto kategórií

Okrem definovania aktuálnych potrieb na Slovensko - Ukrajinskej hranici a „nových“ výziev a  možností na spoluprácu, bude vyhodnotená aj doterajšia spolupráca miest a prezentácia finančných zdrojov podpory cezhraničných aktivít miestnej územnej samosprávy a vyšších územných celkov smerujúcich k podpore rozvoja cezhraničnej spolupráce s - UKRAJINOU.

„Ukrajina je pre Slovensko teritóriom obchodných príležitostí a obchodným partnerom budúcnosti.  Rastúce obchodné vzťahy medzi našimi krajinami prehlbujú doterajšie väzby a preto Slovensko - Ukrajinská spolupráca má veľkú budúcnosť“

Termín a miesto konania podujatia

23.09.2024, Košice, Kasárne/Kulturpark, Kukučinova 2, budova Alfa

Nosné témy a myšlienky SUF2024

  • Aktuálna situácia na Ukrajine, bezpečnosť, činnosť samosprávnych orgánov, zmeny a reformy na Slovensku a na Ukrajine, spôsobené samosprávam v dôsledku ostrého vojnového konfliktu na Ukrajine
  • Cezhraničné aktivity optikou pohraničných miest a obcí na oboch stranách vonkajšej hranici EU / tzv. Schengenskej hranici  a aktuálne finančné mechanizmy podporujúce cezhraničnú spoluprácu s Ukrajinou
  • Rozvoj cezhraničnej spolupráce, šírenie informácií o demokratických zásadách európskeho spoločenstva, transparentnosti, integrity a dobrú správu vecí verejných a cezhraničný potenciál miest a obcí na Slovensko – Ukrajinskom pohraničí
  • Prezentácia východného Slovenska so zameraním na mesto Košice a Košický samosprávny kraj s využitím jeho potenciálu pri budovaní cezhraničnej spolupráce medzi Slovenskou Republikou a Ukrajinou, a to najmä v otázkach ekonomiky, hospodárstva, kultúry, rozvoja turizmu a taktiež vo sfére inovatívnych prístupov v oblasti energetiky, techniky, vedy a priemyslu smerom k partnerom na Ukrajine
  • Spolupráca samospráv Slovenska a Ukrajiny – finančné mechanizmy, štrukturálne fondy a alternatívne formy financovania rozvoja cezhraničnej spolupráce v oblasti cestovného ruchu vo vzťahu k rozvoju pohraničných obcí a málo rozvinutých regiónov (Košický samosprávny kraj a Zakarpatská oblasť Ukrajiny)                                

Organizátori a hlavný partneri:

* Združenie FEMAN

* Združenie miest a obcí Slovenska

* Asociácia miest Ukrajiny

* Mesto Košice