Výstava - Ivan KULEC

IVAN KULEC A JEHO TVORBA

Súčasťou zbierkového fondu Slovenského národného múzea – Múzea ukrajinskej kultúry vo Svidníku je aj bohatý súbor artefaktov umeleckého charakteru. Medzi jeho najcennejšie časti, okrem iného, patrí aj takmer celoživotná umelecká pozostalosť najvýznamnejšieho predstaviteľa moderného umenia ukrajinskej diaspóry v bývalom Československu Ivana Kuleca. Okrem Svidníka sa diela umelca nachádzajú taktiež v Prahe a v štátnych a súkromných zbierkach Ukrajiny, USA a Kanady.

I. Kulec sa narodil 24. 6. 1880 v dedine Cholujevo (Halič, Rakúsko-Uhorsko) dnes Vuzlove (Ľvovská oblasť, Ukrajina). Výtvarné vzdelanie získal na Akadémii výtvarných umení v Krakove, kde v rokoch 1903–1908 študoval u prof. W. Weissa, J. Stanislawského a J. Pankiewicza. Počas 1. svetovej vojny narukoval ako vojak rakúsko-uhorskej armády a po jej ukončení zostal žiť v Prahe. V roku 1923 sa I. Kulec stáva jedným zo spoluzakladateľov Ukrajinskej akadémie plastických umení v Prahe (Ukrajinskej štúdie plastických umení). Akadémia mala štatút vysokej školy a pôsobila aj počas 2. svetovej vojny, keď české vysoké školy boli zatvorené. Okrem ukrajinských a českých študentov školu navštevovali aj slovenskí, ruskí, juhoslovanskí a rumunskí študenti, ako aj  študenti iných národností. Od roku 1932 do roku 1952, kedy umelec zomrel (11. 3. 1952), bola akadémia súkromnou školou I. Kuleca.

Okrem pedagogickej činnosti sa I. Kulec venoval aj maľbe, kresbe, grafike a sochárstvu. Z výtvarných žánrov najväčší priestor vyčlenil pre imaginárny portrét, figurálnu kompozíciu a zátišie. Z výtvarných techník najčastejšie používal maľbu, kombinovanú techniku, kresbu ceruzkou alebo tušom, gvaš, akvarel, rezbu a modelovanie. Jeho tvorba pozostáva prevažne z diel voľného umenia a menej z diel funkčného umenia – ex librisov a karikatúr.

Jedna časť diel umelca je výlučne  tvorbou predmetnou, druhá časť – z hľadiska výtvarnej formy je tiež tvorbou konkrétnou, ale z pohľadu zvoleného námetu (osud, láska, bôľ, únava)  má charakter abstraktný, t.j. predmetnosť a abstraktnosť sú v umeleckom snažení autora vzájomne späté.

I. Kulec tvoril v období 1. polovice 20. storočia, kedy ešte bol aktuálny symbolizmus a secesia, vznikal a rozvíjal sa expresionizmus, kubizmus, český kubizmus, purizmus a konštruktivizmus. Tvorivými postupmi uvedených umeleckých smerov sa I. Kulec nielen inšpiroval, ale ich aj svojským spôsobom rozvinul a obohatil.

L. Puškár, kurátor výstavy