Základné informácie

SLOVENSKO – UKRAJINSKÉ  FÓRUM 2022 / SUF2022

Cieľom podujatia, ktoré je súčasťou 8.ročníka „Dni UKRAJINY 2022 v Košiciach“ je definovanie aktuálnych možností na rozvoj cezhraničnej spolupráce smerom k Ukrajine po ekonomických dopadoch spôsobených vojnovou agresiou RF, vrátane plánu obnovy Ukrajiny. Akú úlohu bude zohrávať teraz kooperácia a spolupráca samospráv v rámci partnerských miest a obcí zo Slovenska a z Ukrajiny, za možnej účasti vládnych predstaviteľov oboch krajín, primátorov miest, starostov pohraničných obcí a reprezentantov  vyšších územných celkov zo Slovenska a Ukrajiny . Okrem definovania aktuálnych potrieb na Slovensko - Ukrajinskej hranici a „nových“ výziev a  možností na spoluprácu, bude vyhodnotená aj doterajšia spolupráca miest a prezentácia finančných zdrojov podpory cezhraničných aktivít miestnej územnej samosprávy a vyšších územných celkov smerujúcich k podpore rozvoja cezhraničnej spolupráce s - UKRAJINOU.

„Ukrajina je pre Slovensko teritóriom obchodných príležitostí a obchodným partnerom budúcnosti.  Rastúce obchodné vzťahy medzi našimi krajinami prehlbujú doterajšie väzby a preto Slovensko - Ukrajinská spolupráca má veľkú budúcnosť“

Termín a miesto konania podujatia

26./27.09.2022, Košice, Kasárne/Kulturpark, Kukučinova 2, budova Alfa

Nosné témy a myšlienky SUF2022

 • Aktuálna situácia na Ukrajine, bezpečnosť, činnosť samosprávnych orgánov, zmeny a reformy na Slovensku a na Ukrajine, spôsobené samosprávam v dôsledku pandémia "COVID-19"
   
 • Dopady opatrení "COVID -19" na cezhraničnú „Slovensko – Ukrajinskú spoluprácu“ 
   
 • Cezhraničné aktivity optikou pohraničných miest a obcí na oboch stranách vonkajšej hranici EU / tzv. Schengenskej hranici po zrušení opatrení spôsobených COVID-19 a aktuálne finančné mechanizmy podporujúce cezhraničnú spoluprácu s Ukrajinou
 • Rozvoj cezhraničnej spolupráce, šírenie informácií o demokratických zásadách európskeho spoločenstva, transparentnosti, integrity a dobrú správu vecí verejných a cezhraničný potenciál miest a obcí na Slovensko – Ukrajinskom pohraničí
 • „Mestá v širšom európskom priestore: rozvoj potenciálu verejných inštitúcií prostredníctvom slovensko-ukrajinskej cezhraničnej spolupráce a zvyšovanie integrity vo verejných záležitostiach (CEEA)“ - projekt  cezhraničnej spolupráce s Ukrajinou, kde žiadateľom / prijímateľom  je mesto Košice, partnermi v projekte sú: Centrum spoločenských a psychologických vied Slovenskej akadémie vied v Košiciach, Oddelenie medzinárodnej spolupráce mesta Charkov,  Oddelenie medzinárodnej spolupráce a inovácií Užhorodskej Mestskej rady a partner z Nórska, ktorým je NORCE / národný interdisciplinárny výskumný ústav z mesta Alta — Kunnskapsparken
 • Cezhraničná spolupráca pre Ukrajinu a Slovensko - CBC4US“ -projekt cezhraničnej spolupráce medzi ZMOS ako žiadateľ / prijímateľ projektu a v partnermi projektu sú: Zväz ukrajinských miest (AUC) Kyjev, Nórska asociácia miestnych a regionálnych samospráv  v Osle a Združenie FEMAN, Košice.
 • „Slovensko – Ukrajinské dni cestovného ruchu“ na tému : AKO ďalej v cestovnom ruchu –  ktorý je hnacím motorom rozvoja cezhraničnej spolupráce miest a obcí  Slovenska  a Ukrajiny,  Košického samosprávneho kraja a Zakarpatskej oblasti Ukrajiny, zmeny zákonov v cestovnom ruchu, finančná podpora subjektov pôsobiacich v cestovnom ruchu, národné agentúry zastupujúce cestovný ruch na Slovensku a na Ukrajine
 • Prezentácia východného Slovenska so zameraním na mesto Košice a Košický samosprávny kraj s využitím jeho potenciálu pri budovaní cezhraničnej spolupráce medzi Slovenskou Republikou a Ukrajinou, a to najmä v otázkach ekonomiky, hospodárstva, kultúry, rozvoja turizmu a taktiež vo sfére inovatívnych prístupov v oblasti energetiky, techniky, vedy a priemyslu smerom k partnerom na Ukrajine

 • Spolupráca samospráv Slovenska a Ukrajiny – finančné mechanizmy, štrukturálne fondy a alternatívne formy financovania rozvoja cezhraničnej spolupráce v oblasti cestovného ruchu vo vzťahu k rozvoju pohraničných obcí a málo rozvinutých regiónov (Košický samosprávny kraj a Zakarpatská oblasť Ukrajiny)                                

Organizátori a hlavný partneri:

* Združenie FEMAN

* Združenie miest a obcí Slovenska

* Asociácia miest Ukrajiny

* Ministerstvo dopravy a výstavby SR

* Mesto Košice